Algemene voorwaarden

Besloten vennootschap met gewone structuur Peakz Padel (hierna: Peakz Padel) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69984336 en is gevestigd aan Willem Fenengastraat 4B (1096BN) te Amsterdam.

Artikel 1 - Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot leveren van Producten en/of het verrichten van Diensten door Peakz Padel.
3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Diensten: het geven van padellessen en het verhuren van padelbanen en materialen.
5. Peakz Padel: de aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.
6. Gehuurde: de zaken die door Peakz Padel worden verhuurd zijn padelbanen en materialen.
7. Gebruiker: de Gebruiker van de applicatie van Peakz Padel, ook wel Opdrachtgever.
8. Opdrachtgever: De Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Peakz Padel en die Peakz Padel heeft aangesteld, projecten aan Peakz Padel heeft verleend voor Diensten die door Peakz Padel worden uitgevoerd, of waaraan Peakz Padel een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Peakz Padel, alsmede voorstellen van Peakz Padel voor Diensten die door Peakz Padel aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Peakz Padel waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
10. App c.q. Applicatie: de applicatie van Peakz Padel waarmee Gebruiker c.q. Opdrachtgever gebruik kan maken ten aanzien van de diensten van Peakz Padel.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Peakz Padel, elke Overeenkomst tussen Peakz Padel en Opdrachtgever en op elke dienst en/of elke Product die door Peakz Padel wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Peakz Padel aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Peakz Padel zijn gepubliceerd, zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Peakz Padel is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
8. In het geval Peakz Padel niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod
1. Alle door Peakz Padel gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Peakz Padel is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Peakz Padel het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Peakz Padel gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten, Producten en/of het Gehuurde. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Peakz Padel kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product en/of het Gehuurde.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Levertijden in het aanbod van Peakz Padel zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Peakz Padel heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Peakz Padel te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Peakz Padel heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
3. Indien Oprachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Peakz Padel, zal Peakz Padel de Overeenkomst met Opdrachtgever schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
4. Peakz Padel is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
6. Elke Overeenkomst die met Peakz Padel wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Peakz Padel wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Peakz Padel is verbonden.
7. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Peakz Padel met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.
2. Zowel Opdrachtgever als Peakz Padel kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Peakz Padel ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Peakz Padel tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Peakz Padel is hierbij leidend.
5. Zowel Opdrachtgever als Peakz Padel kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Peakz Padel nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst
1. Peakz Padel zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Peakz Padel zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Peakz Padel staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Peakz Padel de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Peakz Padel aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Peakz Padel heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is Peakz Padel niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Peakz Padel, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Peakz Padel is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Peakz Padel Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Peakz Padel aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Peakz Padel of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Peakz Padel recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 - Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Peakz Padel voert de Overeenkomst uit conform het overeengekomen uurtarief.
3. Betaling geschiedt bij voorkeur vooraf in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode, tenzij anders is overeengekomen.
4. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden zaken niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
5. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Peakz Padel ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
8. Indien een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever is overeengekomen, is Peakz Padel gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
9. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
10. Peakz Padel is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
11. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Peakz Padel.
12. In geval van insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Peakz Padel gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en/of de bezoekers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Peakz Padel de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Peakz Padel verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Peakz Padel tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Peakz Padel op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 9 - Opschorting en ontbinding
1. Peakz Padel heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Peakz Padel gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Peakz Padel is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. Peakz Padel is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Peakz Padel te vergoeden voor elk financieel verlies dat Peakz Padel lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 10 - Overmacht
1. Peakz Padel is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Peakz Padel wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Peakz Padel, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Peakz Padel zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Peakz Padel of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Peakz Padel buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Peakz Padel is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 11 - Geheimhouding
1. Peakz Padel en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Peakz Padel bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Peakz Padel is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Peakz Padel opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Peakz Padel steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien Peakz Padel op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Peakz Padel zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Peakz Padel niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Peakz Padel aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Peakz Padel vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Peakz Padel vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Peakz Padel is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen Peakz Padel en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 12 - Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Peakz Padel waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Peakz Padel en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Peakz Padel worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Peakz Padel gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Peakz Padel rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Peakz Padel. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Peakz Padel opgeleverde zaken, dient Peakz Padel expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Peakz Padel rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 13 - Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Peakz Padel verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Peakz Padel zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Peakz Padel van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Peakz Padel voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Peakz Padel verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 - Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Peakz Padel of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@peakzpadel.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Peakz Padel de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Peakz Padel zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 15 - Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Peakz Padel en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Peakz Padel heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Peakz Padel en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

DEEL II - Padellessen
Deze voorwaarden zijn in aanvulling op het algemene deel van deze algemene voorwaarden.

Artikel 16 - Toepasselijkheid
De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 17 - Uitvoering van de dienstverlening

1. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van Peakz Padel. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Opdrachtgever de toegang tot de locatie van Peakz Padel wordt ontzegd.
2. Indien een medewerker een instructie geeft aan Opdrachtgever is Opdrachtgever gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.

Artikel 18 - Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door Peakz Padel verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Peakz Padel niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Peakz Padel is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Peakz Padel verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Peakz Padel voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Peakz Padel kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Peakz Padel gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Peakz Padel.
4. Opdrachtgever heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Opdrachtgever is verplicht voor aanvang van de les aan Peakz Padel aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van deelname aan de les is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
6. Opdrachtgever dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is Peakz Padel gerechtigd om Opdrachtgever de toegang tot Peakz Padel voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever en zijn te allen tijde in te zien op de fysieke locatie en op de website.
7. Opdrachtgever is verplicht passende sportkleding te dragen en de door Peakz Padel opgestelde hygiëne-eisen in acht te nemen. Bij gebreke hiervan heeft Peakz Padel het recht Opdrachtgever hierop aan te spreken en hem het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen, totdat Opdrachtgever deze verplichtingen alsnog nakomt.
8. Het gebruik van de faciliteiten van Peakz Padel is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Opdrachtgever is verplicht zich te allen tijde aan de instructies en veiligheidsvoorschriften van Peakz Padel te houden.

Artikel 19 - Advies
1. Peakz Padel kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Peakz Padel de op hem rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door Peakz Padel verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

Artikel 20 - Padellessen
1. Peakz Padel kan privélessen en/of groepslessen voor Opdrachtgever en andere deelnemers. Peakz Padel is gerechtigd het aantal deelnemers te maximeren in geval van groepslessen.
2. Opdrachtgever krijgt bij de lessen een coach toegewezen. Peakz Padel is gerechtigd de coach te allen tijde te veranderen. Peakz Padel zal zich inspannen om de juiste match te vinden tussen de beschikbaarheid van Opdrachtgever, de beschikbaarheid van de coach en de beschikbare padelbaan. Het staat Opdrachtgever vrij om zijn/haar voorkeur door te geven.
3. De les vindt plaats op locatie van Peakz Padel. De Deelnemer is verplicht tenminste 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn op de betreffende locatie.
4. De duur van de les bedraagt 60 minuten voor een privéles (1 tot 2 personen) en 90 minuten voor een groepsles (3 tot 4 personen).
5. Indien Deelnemer niet tijdig voor de les aanwezig is, heeft Peakz Padel het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor de les. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
6. Een warming up met de toegewezen coach is verplicht aan het begin van elke les.
7. Deelnemer dient padel- of tennisschoenen te dragen gedurende de lessen. Nadat vier lessen hebben plaatgevonden, dient Deelnemer zelf zorg te dragen voor de juiste schoenen en een eigen padelracket.
8. De les wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en de behoeften van de betreffende Deelnemer(s).
9. Opdrachtgever c.q. Deelnemer zal Peakz Padel schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de les alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. Hieronder wordt tevens verstaan eventuele medische klachten en/of blessures die een voor de Deelnemer gebruikelijke deelname (mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.
10. Peakz Padel is gerechtigd de groepsles te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Peakz Padel om de groepsles te verplaatsen. Opdrachtgever c.q. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Peakz Padel gerechtigd de Deelnemers die zich het laatst hebben aangemeld voor de groepsles te weigeren.
11. Alvorens aanvang wordt gemaakt met de padelles(sen), dient het verschuldigde bedrag voldaan te zijn.
12. Indien een buitenles niet kan plaatsvinden wegens slechte weersomstandigheden, zal de les verplaatst worden.
13. In geval van afwezigheid van een coach wegens ziekte of anderzins wordt de les ingehaald.
14. Peakz Padel is gerechtigd de locatie van de les te wijzigen. De locatie dient binnen 6 km van de oorspronkelijke locatie plaats te vinden. Deelnemer is verplicht om de les op de nieuwe locatie bij te wonen.
15. Verlenging van een lessenreeks is mogelijk. Deelnemer houdt dezelfde tijd en dag aan. Indien Opdrachtgever c.q. Deelnemer de reeks wil verlengen, dient Opdrachtgever c.q. Deelnemer dit tijdig door te geven aan Peakz Padel, zodat Opdrachtgever c.q. Deelnemer weet wanneer de les door kan gaan na de tiende les.

Artikel 21 - Annulering
1. Annulering van een les is niet toegestaan en zal worden gefactureerd.
2. Opdrachtgever heeft nimmer recht op restitutie van de reeds betaalde gelden ingeval Opdrachtgever de lessenreeks annuleert. Voorgaande geldt tevens in het geval van een blessure, ziekte en/of verhuizing zijdens Opdrachtgever.
3. Peakz Padel is gerechtigd de lessenreeks te annuleren. Peakz Padel zal het openstaande saldo restitueren.

Artikel 22 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Peakz Padel is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Peakz Padel, Peakz Padel een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 23 - Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Peakz Padel alleen geacht te bestaan indien Peakz Padel dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Peakz Padel, is Peakz Padel uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Peakz Padel binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Peakz Padel deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Peakz Padel in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door Peakz Padel leidt tot aansprakelijkheid van Peakz Padel, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis), doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Peakz Padel. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. Peakz Padel sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Peakz Padel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Peakz Padel is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van Peakz Padel.
6. Ook is Peakz Padel niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de les en/of ongelukken. Elke deelname van Opdrachtgever c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Opdrachtgever/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om deel te nemen aan een les. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan het gebruik van de les kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur. Peakz Padel is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.
7. Opdrachtgever vrijwaart Peakz Padel voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Peakz Padel geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Peakz Padel.
8. Enige door Peakz Padel opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Peakz Padel.
9. De inhoud van het opgeleverde advies van Peakz Padel is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Peakz Padel opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Peakz Padel. Peakz Padel is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
10. Peakz Padel staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Peakz Padel verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Peakz Padel vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Peakz Padel binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Peakz Padel.

DEEL III - Verhuur padelbanen en materiaal
Deze huurvoorwaarden zijn in aanvulling op en/of in afwijking van het algemene deel van deze algemene voorwaarden.

Artikel 24 - Totstandkoming van de Overeenkomst
Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 25 - Uitvoering van de Overeenkomst
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Peakz Padel het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
2. Peakz Padel kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Opdrachtgever, in de vorm van een borgsom dan wel vooruitbetaling.
3. Peakz Padel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Peakz Padel is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Peakz Padel bekend was.
4. Opdrachtgever vrijwaart Peakz Padel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 26 - Reservering Padelbanen
1. Opdrachtgever kan door middel van de website van Peakz Padel een padelbaan reserveren. Opdrachtgever dient zelf het tijdstip aan te klikken, waarna Opdrachtgever de bijbehorende prijs hierbij ziet.
2. Peakz Padel zal de reservering per e-mail bevestigen.
3. Opdrachtgever kan per account maximaal drie boekingen per dag plaatsen.
4. Opdrachtgever kan maximaal twee weken van tevoren reserveren. Peakz Padel is gerechtigd de boeking te laten vervallen indien er tussendoor een evenement wordt georganiseerd. Opdrachtgever kan de vervallen boeking zelf verplaatsen naar een andere gewenste datum.
5. Annulering tot 48 uur voor ingangsdatum is kosteloos. Indien Huurder de reservering binnen 48 uur voor de ingangsdatum annuleert worden de gereserveerde uren in mindering gebracht bij Opdrachtgever. Annuleringen dienen altijd via de app te geschieden.
6. Peakz Padel werkt met een creditsysteem op het account van Opdrachtgever. Indien je de baan tijdig annuleert, wordt de credit teruggestoord in de portomonnee in jouw eigen account. €1,- is één credit. De credits kan je vervolgens uitgeven in de webshop van Peakz Padel. Indien er sprake is van een gegronde reden, kan Peakz Padel in plaats van credits geld terugstorten.
7. Indien wegens slechte weersomstandigheden de afspraak niet kan plaatsvinden, kan Peakz Padel de afspraak afzeggen en/of annuleren. Peakz Padel zal het geld terugstorten.
8. Indien reservering via de Website niet mogelijk is, omdat deze niet beschikbaar is, kan Opdrachtgever contact opnemen met Peakz Padel voor het plaatsen van een reservering.

Artikel 27 - Gebruiksvoorschriften en verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever dient met het Gehuurde om te gaan zoals van een goed Opdrachtgever betaamt. Opdrachtgever is verplicht het Gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de Overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.
2. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door Peakz Padel (op)geleverde zaken.
3. Doorverhuur is verboden tenzij Opdrachtgever expliciet schriftelijk toestemming van Peakz Padel heeft om het Gehuurde door te verhuren aan derden.
4. Opdrachtgever is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning of overheidsontheffing zal of kan worden ingetrokken. Opdrachtgever zal zich ook houden aan de eisen of voorschriften, gesteld of te stellen door of vanwege nutsbedrijven en eventuele andere bedrijven die belast zijn of worden met de levering van gas, water en elektriciteit e.d. en/of het transport daarvan en/of de meting daarvan.
5. Opdrachtgever is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege Opdrachtgever en door (het gebruik van) het Gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan Peakz Padel, de buren en de verdere omgeving.
6. Het is aan Opdrachtgever verboden de inrichting of gedaante van het Gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peakz Padel.
7. Opdrachtgever is verplicht het Gehuurde na afloop van de huurperiode in goede staat ter beschikking te stellen aan Peakz Padel en af te leveren conform de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever is verplicht alle door Peakz Padel verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de huurperiode en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Peakz Padel niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
9. Peakz Padel is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Peakz Padel verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Peakz Padel voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
10. Peakz Padel kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Peakz Padel gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Peakz Padel

Artikel 28 - Verplichtingen Peakz Padel
1. Peakz Padel zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en is verplicht het Gehuurde ter beschikking van Opdrachtgever te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.
2. Peakz Padel zal het Gehuurde in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waarneembare gebreken te leveren, behalve indien en/of voor zover onderhoudsgebreken en/of andere gebreken vermeld mochten zijn.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Peakz Padel het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

Artikel 29 - Levering Gehuurde zijnde materialen
1. Opdrachtgever is verplicht het Gehuurde af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Peakz Padel of er door andere omstandigheden buiten de macht van Peakz Padel enige vertraging ontstaat, heeft Peakz Padel recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Peakz Padel schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
3. Indien Peakz Padel gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Peakz Padel ter beschikking heeft gesteld.
4. Indien Peakz Padel een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
5. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken dienen binnen één uur na levering aan Peakz Padel schriftelijk te worden gemeld op info@peakzpadel.nl. Bij beschadiging van het Gehuurde door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Gehuurde.
6. Opdrachtgever wordt geacht het Gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is gehouden om het Gehuurde in goede staat terug te geven. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat het teruggeleverde niet in goede staat verkeert, is Opdrachtgever verplicht de herstelkosten en eventuele andere schade aan Peakz Padel te vergoeden. Opdrachtgever is voorts te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door het Gehuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Opdrachtgever worden uitgevoerd.

Artikel 30 - Gebreken
1. Peakz Padel staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst zoals tussen partijen is gesloten.
2. Peakz Padel is gehouden om op verlangen van Opdrachtgever gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of de kosten van het verhelpen van de gebreken redelijkerwijs niet van Peakz Padel zijn te vergen.
3. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen één uur aan Peakz Padel gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt Peakz Padel voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade. Opdrachtgever is verplicht de aanwijzingen van Peakz Padel op te volgen.
4. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart Peakz Padel van:
Schade door het verlies van het Gehuurde zijnde materialen en/of de daarbij behorende documenten;
De schade die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtgever wordt vergoed;
Schade door onzorgvuldig handelen van Opdrachtgever zelf.
5. Gebreken aan door Opdrachtgever aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde zijnde padelbanen en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Peakz Padel of derden worden niet als gebreken van het Gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 BW aangemerkt en geven Opdrachtgever geen enkele aanspraak jegens Peakz Padel. Voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Peakz Padel of derden is Opdrachtgever aansprakelijk. Opdrachtgever zal Peakz Padel voor eventuele aanspraken van derden jegens Peakz Padel in verband daarmee vrijwaren.
6. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Opdrachtgever bij grondige inspectie van het Gehuurde niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Peakz Padel terstond na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 31 - Garantie
Peakz Padel staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 32 - Beperking aansprakelijkheid
1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Peakz Padel, is Peakz Padel uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Peakz Padel binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Peakz Padel deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Peakz Padel in staat is om adequaat te reageren.
2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, tenzij Opdrachtgever bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot Peakz Padel verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft.
3. Peakz Padel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde.
4. Peakz Padel is niet aansprakelijkheid voor eventueel aan Opdrachtgever opkomende schade door het niet tijdig ter beschikking stellen van het Gehuurde, tenzij een latere terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan Opdrachtgever ontstaat door eigen opzet of eigen grove schuld van Peakz Padel zelf.
5. Peakz Padel is nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van het Gehuurde buiten haar macht om tijdens de huurperiode door Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich te houden aan gebruik van het Gehuurde volgens meegeleverde de handleiding en instructies van Peakz Padel.
6. Indien schade ontstaat tijdens de huurperiode is Opdrachtgever gehouden alle schade te vergoeden indien dit niet onder de garantie valt en/of Peakz Padel de schade niet kosteloos kan (laten) herstellen.
7. Houdt Opdrachtgever na het einde van Overeenkomst het Gehuurde onrechtmatig onder zich, dan kan Peakz Padel over de tijd dat hij het gehuurde mist een vergoeding gebaseerd op de huurprijs vorderen.
8. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Peakz Padel leidt tot aansprakelijkheid van Peakz Padel, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Peakz Padel. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
9. Peakz Padel is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade, immateriële schade en schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
10. Peakz Padel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
11. Peakz Padel is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
12. Peakz Padel staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Peakz Padel verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Peakz Padel vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Peakz Padel binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 33 - Risico overgang
Het risico van verlies of beschadiging van het Gehuurde dat voorwerp van de Overeenkomst is, gaat over op Opdrachtgever zodra het Gehuurde in de macht van Opdrachtgever is gebracht. DEEL IV - Verkoop van Producten
De verkoopvoorwaarden zijn in aanvulling op en/of in afwijking van het algemene deel van deze algemene voorwaarden.

Artikel 34 - Aanbod
1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Peakz Padel niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
2. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 35 - Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Peakz Padel heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
2. Een Aanbod kan door Peakz Padel gedaan worden via de website.
3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Peakz Padel, zal Peakz Padel de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Peakz Padel daaraan niet gebonden.
5. Koper heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
7. Producten die wegens hygiënische redenen niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 36 - Uitvoering van de Overeenkomst
1. Peakz Padel zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Peakz Padel het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Peakz Padel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Peakz Padel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Peakz Padel zijn verstrekt, heeft Peakz Padel het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Peakz Padel niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Peakz Padel, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
5. Peakz Padel kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
6. Peakz Padel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Peakz Padel is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Peakz Padel bekend was.
7. Koper vrijwaart Peakz Padel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 37 - Levering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Peakz Padel of er door andere omstandigheden buiten de macht van Peakz Padel enige vertraging ontstaat, heeft Peakz Padel recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Peakz Padel schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Peakz Padel gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
4. Indien de Producten worden bezorgd door Peakz Padel of een externe vervoerder is Peakz Padel, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Indien Peakz Padel gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Peakz Padel ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien Peakz Padel een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
7. Peakz Padel is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Peakz Padel is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Peakz Padel behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 38 - Verpakking en transport
1. Peakz Padel verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 39 - Onderzoek, reclamaties
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Peakz Padel erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Peakz Padel te worden gemeld op info@peakzpadel.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Peakz Padel op de wijze zoals door Peakz Padel aangegeven.
5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Peakz Padel, conform de retour instructies van Peakz Padel. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
6. Peakz Padel is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Peakz Padel te wijten is, zal Peakz Padel na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Peakz Padel.

Artikel 40 - Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Peakz Padel geleverde zaken, blijven eigendom van Peakz Padel totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Peakz Padel gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Peakz Padel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat Peakz Padel haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Peakz Padel of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Peakz Padel zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5. Peakz Padel heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Peakz Padel. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Peakz Padel zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Peakz Padel worden vergoed door Koper.

Artikel 41 - Garantie
1. Peakz Padel staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Peakz Padel.
2. Voor de verkochte en geleverde Producten met fabrieksgarantie gelden slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepaling.
3. Koper dient de garantierichtlijn van de leverancier in acht te nemen.

Artikel 42 - Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Peakz Padel leidt tot aansprakelijkheid van Peakz Padel jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Peakz Padel in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Peakz Padel is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
2. Peakz Padel is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
3. Peakz Padel is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Peakz Padel levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
4. Peakz Padel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
5. Peakz Padel is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
6. Peakz Padel staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Peakz Padel verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Peakz Padel vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Peakz Padel binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 43 - Risico overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

DEEL V - Gebruiksvoorwaarden app

Artikel 44 - Algemeen
Peakz Padel is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 69984336 en is gevestigd aan de Willem Fenengastraat 4B (1096BN) te Amsterdam, hierna: Peakz Padel. Peakz Padel is de aanbieder van de applicatie waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de applicatie gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de applicatie. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Peakz Padel Gebruiker deze applicatie verder niet te gebruiken. Peakz Padel raadt iedereen aan die gebruik maakt van de applicatie de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.
Door de applicatie te gebruiken, stemt Gebruiker in dat Peakz Padel door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten.

Artikel 45 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
Peakz Padel gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Peakz Padel. Peakz Padel zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het privacy statement van Peakz Padel.

Artikel 46 - Gebruik van de applicatie
1. Peakz Padel spant zich in de applicatie ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de applicatie nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt.
2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de applicatie plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Peakz Padel onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
3. Peakz Padel kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de applicatie, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 47 - Verplichtingen bij het gebruik van de applicatie

1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de applicatie. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de applicatie. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de applicatie:
om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de applicatie gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
het kopiëren van (onderdelen van) de applicatie van Peakz Padel;
om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Peakz Padel.
2. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Peakz Padel gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Peakz Padel komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Peakz Padel applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Peakz Padel applicatie te beëindigen.
3. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Peakz Padel applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
5. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de applicatie.
6. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
7. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
8. Het is niet toegestaan de inloggevens aan derden te verstrekken.
9. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Peakz Padel. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.

Artikel 48 - Toegang
1. Alle weergegeven informatie en getallen op de applicatie zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
2. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Peakz Padel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de applicatie tijdig worden verstrekt aan Peakz Padel.
3. Peakz Padel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Peakz Padel is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Peakz Padel bekend was.

Artikel 49 - Beschikbaarheid applicatie
Peakz Padel staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Peakz Padel streeft ernaar om zich in te spannen om de applicatie en de toegang tot de applicatie, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat Peakz Padel niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de applicatie. Peakz Padel is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de applicatie en het gebruik van de applicatie op te schorten. Peakz Padel is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de applicatie te kunnen waarborgen.

Artikel 50 - Notice en takedown
Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Peakz Padel of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Peakz Padel gerechtigd om dat deel van de applicatie per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Peakz Padel zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Peakz Padel aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 51 - Storingen en reparatie
Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de applicatie niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van Peakz Padel of via info@peakzpadel.nl.

Artikel 52 - Betaling
Het recht om gebruik te maken van de applicatie is niet onderworpen aan een betalingsverplichting.

Artikel 53 - Beperking aansprakelijkheid
1. Gebruiker vrijwaart Peakz Padel vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de applicatie voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Peakz Padel.
2. Peakz Padel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de applicatie of die van gelinkte websites of applicaties.
3. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Peakz Padel jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van [bedrag] ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. In geen geval is Peakz Padel is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de applicatie of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
5. Peakz Padel staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Peakz Padel verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
6. Peakz Padel is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Peakz Padel aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
7. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Peakz Padel vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Peakz Padel. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Peakz Padel dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 54 - Overmacht
1. Peakz Padel is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Peakz Padel en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Peakz Padel buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Peakz Padel heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Peakz Padel zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 55 - Intellectuele eigendomsrechten
1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Peakz Padel, alsmede op de goede naam van Peakz Padel. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Peakz Padel applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Peakz Padel applicatie berusten uitsluitend bij Peakz Padel en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Peakz Padel applicatie persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
3. De software van de Peakz Padel applicatie blijft te allen tijde het eigendom van Peakz Padel. De software werkt alleen in combinatie met de overeenkomst die door Gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de applicatie dient. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Peakz Padel of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de Peakz Padel applicatie onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 56 - Wijzigingen
Peakz Padel heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de applicatie inzien.

Amsterdam, 21 juli 2021.